เงื่อนไขและข้อตกลง

1. จุดประสงค์การใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ) กับตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Affiliate” ) ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะถือว่า Affiliate ได้ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานแล้ว

 2. คำนิยาม

 • Affiliate คือ ตัวแทน ผู้ตกลงทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ และจัดหายอดสั่งซื้อสินค้าของบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Line หรือ Blog เป็นต้น โดยตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าคอมมิชชั่นจากบริษัท
 • www.bewellstyle.com คือ Affiliate Platform ที่ช่วยเพิ่มรายได้จากการเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์
 • สื่อโปรโมทของ Affiliate คือ Link และรูป วิดีโอ แบนเนอร์ ข้อความรายละเอียดสินค้า ที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • ค่าคอมมิชชั่น (ค่าตอบแทนการโปรโมท) คือ รายได้ที่ตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ ได้รับจากการขายสินค้าโดยการแนะนำ และโปรโมทสินค้า ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้า

3. การอัพเดทข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน

 •  การอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจะถือว่าทางผู้ใช้บริการรับรู้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  การลบบัญชี Affiliate ในกรณีที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติม จะถือว่า Affiliate สิ้นสุดสัญญาระหว่างบริษัทเป็นที่เรียบร้อย

4. การให้บริการ และสัญญา

 • สัญญาจะเริ่มต้นเมื่อผู้สนใจเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ และทำการสมัครเป็น Affiliate โดยเมื่อทำการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัคร ทางบริษัทจะถือว่า Affiliate ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว
 • Affiliate ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และมีอยู่จริงเท่านั้น หากทางบริษัทตรวจพบ จะสามารถดำเนินการระงับบัญชีรายชื่อนั้นๆ ได้ทันที
 • การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลของบุคคลอื่น รวมถึงการกระทำอันแสดงถึงการฉ้อโกงกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ bewellstyle.com เมื่อทางบริษัทตรวจพบจะสามารถระงับการใช้งานของบัญชี Affiliate ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าเป็นผลสำเร็จ (ถ้ามี) โดยเร็ว ก่อนการบันทึกยอดขายในแต่ละรอบของ Affiliate
 • บริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาของสินค้าให้ Affiliate ทราบ และ Affiliate จะไม่ขายสินค้าด่ำหรือสูงกว่าราคาที่บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ Affiliate ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทจะทำการส่งสินค้า เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีของบริษัทครบถ้วน ตามช่องทางชำระเงินค่าสินค้าที่กำหนดบนหน้าเว็บ bewellstyle.com เท่านั้น

หน้าที่ของ Affiliate

 • Affiliate สามารถโปรโมทสินค้าและจัดหายอดสั่งซื้อสินค้า โดยให้ลูกค้าของ Affiliate กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้าให้เรียบร้อย โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้
  • ชนิด และจำนวนสินค้า ที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • ชื่อจริง นามสกุลจริง สถานที่จัดส่งสินค้าและจัดส่งใบกำกับภาษี ตลอดจนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
  • ยอดจำนวนค่าสินค้าที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ที่แจ้งตามหน้าเว็บไซต์
  • วันและเวลาที่ลูกค้าได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท (กรณีชำระผ่านช่องทางโอนเงิน)
 • ห้าม Affiliate กระทำการดังต่อไปนี้
  • ห้ามโพสต์โปรโมทลิงค์ตัวแทน ผ่านเว็บไซต์การพนัน/อนาจาร หรือ เว็บไซต์ผิดกฎหมายอื่นๆ
  • ห้ามโพสต์สแปมลิงค์ตัวแทนในสื่อออนไลน์ต่างๆ
  • ห้ามนำสินค้าไปโฆษณา ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ อวดอ้าง สรรพคุณสินค้าเกินจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสียหายต่อแบรนด์ หากบริษัทตรวจพบ จะระงับบัญชี Affiliate ทันที และสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายค่าคอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่น

 • บริษัทจะคิดค่าคอมมิสชั่นตามอัตราที่กำหนด ให้กับคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินและทำการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกค่าคอมมิสชั่น กรณีคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิกในภายหลัง หรือผู้รับปฏิเสธการรับสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • บริษัทจะชำระค่าคอมมิชชั่นให้ตัวแทนเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Affiliate ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือนตามรอบยอดขายและค่าคอมมิสชั่นสะสมในแต่ละรอบ
 • การชำระค่าคอมมิชชั่น Affiliate ต้องมีค่าคอมมิชชั่นสะสมในระบบขั้นต่ำ 500 บาท ณ วันที่ตัดรอบ หากต่ำกว่า 500 บาท ค่าคอมมิสชั่นทั้งหมดจะถูกสะสมไว้ในระบบเพื่อจ่ายให้ในรอบถัดไป
 • Affiliate ยินยอมให้บริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายแต่ละคราวได้ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ Affiliate ภายในเวลาอันสมควร

 

ข้าพเจ้าขอรองรับว่าข้อมูล หรือข้อความที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ถูกต้องตามความเป็นจริง และข้าพเจ้าเข้าใจข้อความ ข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ยอมรับข้อตกลงข้างต้นแล้ว