กติกา 

 1. เพียงแอดไลน์ @bewell พร้อมลงทะเบียน
 2. ระบบอัตโนมัติจะแจ้งลิงค์เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลตามที่ระบุให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปหมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ ใบเสร็จ
 4. โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ หรือใบเสร็จ จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 30 กันยายน 2563

การประกาศรางวัลและรายชื่อผู้โชคดี

รางวัล iPad Pro 2020 ขนาด 11 นิ้ว 128GB

จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 24,900.-
 • ประกาศรางวัลในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

รางวัล เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi Deerma Cm800 Dust Mites Vacuum Cleaner

จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 645.-
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

รางวัล Xiaomi Mi Band 5

จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 1,079.-
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
 • ประกาศรางวัลเครื่องที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 

เงื่อนไข

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียน Bewell