News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ประกาศผล สัปดาห์ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณวันวิสา มงคลสวัสดิ์ | 084-316-68XX
 2. คุณพลอยพรรณ โกมลไพศาล | 086-561-55XX
 3. คุณปาริชาติ ณรงค์ตะณุพล | 081-887-18XX
 4. คุณรัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศกีฬา | 085-175-09XX
 5. คุณจุรีรัตน์ พรพิทักษ์ | 063-195-14XX
 6. คุณวันทนา นภากรชัย | 094-641-59XX
 7. คุณศันติกา สุทธินนท์ | 085-490-21XX
 8. คุณยุวดี วรกิจจานุวัฒน์ | 061-959-52XX
 9. คุณภาวดี รักรุ่ง | 089-114-43XX
 10. คุณSundeep Chatriratna | 085-486-75XX
 11. คุณนฤมล สิงห์เถื่อน | 094-982-41XX
 12. คุณแมน โฉมอุภัย | 081-298-65XX
 13. คุณวรวัชร์ ทองวัฒนะ | 064-114-81XX
 14. คุณนิโลบล บุญโกย | 086-943-03XX
 15. คุณภัทริดา แสวงการ | 094-251-19XX
 16. คุณชนกนันท์ ทองคำ | 087-952-60XX
 17. คุณสุกันยา เชื้อสะอาด | 061-326-36XX
 18. คุณขจรศักดิ์ ทัดเี | 082-632-69XX
 19. คุณแทนธรรม วงค์กองแก้ว | 098-252-34XX
 20. คุณธมลวรรณ ณ นคร | 084-058-81XX
 21. คุณนุช คุณะเพิ่ม​ศิริ​ | 092-246-98XX
 22. คุณชัยวัฒน์ ไชยชิต | 089-603-35XX
 23. คุณพิทยา ระยับศรี | 085-769-09XX
 24. คุณพิสิษฐ์ ประคองศรีสกุล | 083-991-94XX
 25. คุณวนัสมัญ กฤษณะสุวรรณ | 080-008-33XX
 26. คุณภฤศธร ปาลสุข | 097-228-66XX
 27. คุณWorrawat Wirattanapokin | 092-678-86XX
 28. คุณพรอนันต์ นันทพรพิสุทธิ์ | 098-248-73XX
 29. คุณชลธิดา อินทรประเสริฐ | 085-911-66XX
 30. คุณศุภชัย สูงยิ่ง | 092-617-36XX
 31. คุณจุฬารัตน์ เหล่าการ | 099-554-23XX
 32. คุณธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์ | 089-799-73XX
 33. คุณทิวากานต์ กรรมถัน | 084-574-54XX
 34. คุณจุมพล สุขุมกาญจนรัตน์ | 062-254-19XX
 35. คุณกาญจณ์ระวี ฉ่ำแสง | 095-247-20XX
 36. คุณดวงกมล เวชสุวรรณ | 089-926-74XX
 37. คุณบุษกร โพธิวรคุณ | 086-989-01XX
 38. คุณสุพัชร์นันท์ ชัยปฏิวัติ | 061-641-98XX
 39. คุณธัญลักษณ์ ชัยบริพันธ์ | 085-415-54XX
 40. คุณแพรวพรรณ โปริสวาณิชย์ | 087-670-98XX
 41. คุณลินลี่ ศิรินิรันดร์ | 098-503-76XX
 42. คุณรวิศรา เอี่ยมพินิจ | 084-087-14XX
 43. คุณกัญญ์วรา เทพสันทัด | 081-876-32XX
 44. คุณณัฐภัทร โสตถิโสภา | 084-078-58XX
 45. คุณณพวีร์ อารีย์ | 086-046-65XX
 46. คุณศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์ศิระ | 086-369-95XX
 47. คุณปัทมปาณี แสนกล้า | 083-025-13XX
 48. คุณวิวัฒน์ ทรรพนันทน์ | 081-862-85XX
 49. คุณศศินันท์ กลั่นสกุล | 093-364-15XX
 50. คุณนันทภพ พุทธวงศ์ | 088-224-8987

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 13 มี.ค. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 63 –  19 มี.ค. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *