News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผล Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 6 มีนาคม 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณรุ่งนภา ผกาแก้ว | 094-959-47XX
 2. คุณธัญวรรณ ไกรเพ็ชร์ | 091-016-76XX
 3. คุณขวัญมาลา ธัญญศรีรัตน์ | 086-166-34XX
 4. คุณวิธวัฒน์ บุญเหลือ | 085-916-66XX
 5. คุณพฤดี ปานแก้ว | 082-260-74XX
 6. คุณกฤติกานต์ พลฤทธิ์ | 096-535-14XX
 7. คุณกิตติชัย พรพงษ์ไพศาลกุล | 086-456-52XX
 8. คุณวิภาศรี ชิ้นแก้ว | 091-821-64XX
 9. คุณสุดารัตน์ ปินคำแต | 083-204-43XX
 10. คุณPhitsanu Jariyawadee | 065-445-14XX
 11. คุณฐิญาฎา บัวเผื่อน | 090-929-43XX
 12. คุณพิชานุช มุนินทร์สาคร | 086-538-65XX
 13. คุณสุภัคตรา เทียนโรจน์ | 085-141-20XX
 14. คุณกันต์ธร กีรติเพียรเลิศ | 080-465-36XX
 15. คุณศิรินทรา อาจหาญ | 093-689-54XX
 16. คุณอรชา ฉิมวงศ์ | 089-688-77XX
 17. คุณเมธาวดี ปิตุพงศ์ | 092-428-46XX
 18. คุณทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล | 081-754-48XX
 19. คุณยศวีร์ ธนรัฐศิริวรกุล | 089-639-39XX
 20. คุณพัฒนพงษ์ พุ่มพิน | 083-071-84XX
 21. คุณณัฐฐิกาพร โพธิ์สีดา | 080-805-94XX
 22. คุณมนตรี จันทร์สิริโชค | 094-997-41XX
 23. คุณThirathip juytongkham | 096-051-45XX
 24. คุณYutthasart Phopanyagul | 094-869-00XX
 25. คุณOrawan Tilokskulchai | 081-805-28XX
 26. คุณวิฒิญา ศักดิ์สุรกานต์ | 065-294-65XX
 27. คุณสุทธิชัย เชาวดี | 095-953-73XX
 28. คุณวัจน์ศักดิ์ หวังผาณิต | 089-685-85XX
 29. คุณธนทัต ศรีโปฎก | 095-913-47XX
 30. คุณธนาวิน พูลสุวรรณ | 089-511-82XX
 31. คุณปริญญาพร เศละพฤกษ์กุล | 095-556-86XX
 32. คุณปาริฉัตร สงวนใจ | 098-914-95XX
 33. คุณพรลภัส ภูชูธรรม | 081-700-15XX
 34. คุณปณิชชา เภกะนันทน์ |086-033-68XX
 35. คุณวัชดา ศิริวั | 087-698-90XX
 36. คุณธันธิชา บัวโรย | 097-921-85XX
 37. คุณสุวิมล พวงนาค | 061-916-85XX
 38. คุณSireenuch Chotimongkolsub | 081-617-71XX
 39. คุณภัทรานิษฐ์ สยุมพร | 063-446-47XX
 40. คุณบุพพรรณ บุญมหาธนากร | 086-731-92XX
 41. คุณวรารัตน์ ศูนย์กลาง | 083-909-90XX
 42. คุณฑิตยากร หลีกภัย | 094-417-94XX
 43. คุณศรีภูมิ จั่นเพิ้ง | 080-452-96XX
 44. คุณสกุลกาญจน์ อุดทา | 090-953-53XX
 45. คุณชนาธิป ผดุงสัตย์ | 086-863-83XX
 46. คุณเอกสิทธิ์ พูลเทพ | 083-656-34XX
 47. คุณศรีรัตน์ มีขันทอง | 087-152-04XX
 48. คุณกัญญาพัชญ์ ขจรธานีนนท์ | 062-962-45XX
 49. คุณหริดาล กฤตยพิสิฐ | 085-367-91XX
 50. คุณอมรรัตน์ นาคชูศรี | 081-705-71XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 6 มี.ค. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 63 –  12 มี.ค. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • สำหรับผู้โชคดีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ และบัตรหมดอายุในวันที่ 18 มี.ค. – 30 มิ.ย.สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์มาติดต่อเพื่อขอชมภาพยนตร์ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *