News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ประกาศผล ครั้งที่ 4 Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 27 มีนาคม 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณต้องตา ศรีบัวเผื่อน | 095-995-35XX
 2. คุณทรงพร ศุภรัตนพงศ์ |089-448-40XX
 3. คุณพิมพ์ณดา พัฒนจิราศิริ | 089-722-22XX
 4. คุณสุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์ | 083-257-79XX
 5. คุณศิราภรณ์ วิชัยสินธุ์ | 083-545-34XX
 6. คุณDream Nirattisai | 099-979-36XX
 7. คุณรัตน์ติกานต์ ด้วงเรือง | 062-949-29XX
 8. คุณวชิราภรณ์ วิสิทธิ์ศิลป์ | 081-440-30XX
 9. คุณอรพรรณ เตศิริ | 080-051-53XX
 10. คุณพลกฤษณ์ ยาตพงศ์ | 082-995-19XX
 11. คุณวสี ธีราทร | 081-887-23XX
 12. คุณภฑมล สีดาทอง | 092-895-11XX
 13. คุณนลิน เพชรชื่นสกุล | 098-850-56XX
 14. คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ | 081-689-14XX
 15. คุณธมลวรรณ กันคำ | 093-898-46XX
 16. คุณAnuwat Lertpongvipusana | 097-145-68XX
 17. คุณพิศุทธิ์ นำศรีเจริญกุล | 081-428-52XX
 18. คุณกุลรภัส บุญทักษ์ | 095-164-07XX
 19. คุณวรารัตน์ ถาวรกัลปชัย | 083-543-53XX
 20. คุณthanyalak chaiboripunth | 085-415-54XX
 21. คุณอารีรัตน์ คล้ายวิจิตร์ | 086-908-99XX
 22. คุณชนกานต์ ณ นคร | 080-962-56XX
 23. คุณนันทวัน ห่านพงษ์ศักดิ์ | 099-614-45XX
 24. คุณวีรพล ภาษยะวรรณ | 064-994-14XX
 25. คุณไชยพงศ์ คงณัฐเศรษฐ์ | 095-964-93XX
 26. คุณสุนีย์ เตรียมการเลิศ | 096-391-97XX
 27. คุณปรารถนา ทวีพัฒน์ | 087-161-67XX
 28. คุณสิทธิชล ชินวรากร | 089-691-12XX
 29. คุณพรเทพ ตระกูลศีลธรรม | 083-777-09XX
 30. คุณรัศมี รุ่งแจ้ว | 094-954-74XX
 31. คุณธันยาภรณ์ เพชรทอง | 093-708-09XX
 32. คุณจิตรเมศ จินดาเกียรติ | 096-203-52XX
 33. คุณPitsinee Anuwatvisit | 087-337-84XX
 34. คุณสัมฤทธิ์ ภูกงลี | 089-790-82XX
 35. คุณนฤเศรษฐ์ ฤทธิวัย | 093-294-62XX
 36. คุณณิศศิดา อัศวไชยวงศ์ | 080-907-53XX
 37. คุณSiriporn Labjan | 062-270-31XX
 38. คุณนายพีรสิษฐ์ อารมย์เสรี | 090-903-50XX
 39. คุณนายรัฐพล ศรุติรัตนวรกุล | 086-946-55XX
 40. คุณอุดมรัตน์ รตนธงชัย | 081-815-47XX
 41. คุณนิธินันท์ สิงหพันธ์สวัสดิ์ | 086-326-30XX
 42. คุณLalita Boonyathee | 086-392-71XX
 43. คุณปัญจมา นีลวัฒนานนท์ | 090-117-11XX
 44. คุณภฑมล สีดาทอง | 092-895-11XX
 45. คุณนิรมล สนั่นทุ่ง | 064-825-25XX
 46. คุณพิมพา สุวรรณพฤกษา | 091-889-84XX
 47. คุณเสรี ทักษ์อรุณกุล | 085-940-33XX
 48. คุณเบญจวรรณ คำหล้า | 084-163-94XX
 49. คุณศวัสกร บริพิศ | 088-752-53XX
 50. คุณพรรณวดี วรรณภูมิพันธ์ | 090-991-21XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 27 มี.ค. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 –  3 เม.ย. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • ตั๋วชมภาพยนตร์หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *