News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7

ประกาศผล ครั้งที่ 4 Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 17 เมษายน 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณวรวรรณ ชลจิตต์ | 083-236-59XX
 2. คุณศศิวิมล ตั้งโชติทวิธานนท์ | 094-353-01XX
 3. คุณอัมพรินทร์ เลิศอัศวพล | 099-519-25XX
 4. คุณดุษฎี ทุมปัด | 084-003-07XX
 5. คุณพรกนก ทิตะระ | 094-546-79XX
 6. คุณChatchanok Wongwuthi | 094-495-19XX
 7. คุณกุลรภัส เอี้ยววิริยะสกุล | 089-747-49XX
 8. คุณอัจฉรีย์ เต็มสิริมงคล | 084-451-97XX
 9. คุณประวัติ นิกรพงษ์สิน | 064-425-15XX
 10. คุณกัญญณัช กุลฑล | 081-843-85XX
 11. คุณชญาดา สินสมุทรผดุง | 089-794-39XX
 12. คุณลิขิต แก้วโน | 093-359-51XX
 13. คุณอภิชยา เทศรำพรรณ | 088-012-45XX
 14. คุณThatiya Arnutti | 087-773-07XX
 15. คุณณัฐชนน รัตนพิทักษ์กุล | 085-651-36XX
 16. คุณพิชชาภา พวงนาค | 062-591-88XX
 17. คุณปารณีย์ ตันติวงศ์ | 094-496-30XX
 18. คุณทินภัทร ราชจันทร์ | 062-808-13XX
 19. คุณธนัญญา ศรีฤาชา | 091-865-06XX
 20. คุณอมรเทพ เกิดศิร | 089-882-29XX
 21. คุณปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ | 083-514-69XX
 22. คุณดังกานต์ วิภาสชีวิน | 086-902-54XX
 23. คุณธัญญลักษณ์ พฤกษ์ทยานนท์ | 097-918-11XX
 24. คุณวันทนีย์ อุ๋ยสกุล | 083-969-63XX
 25. คุณสุธินี สนชัยวานิช | 081-558-43XX
 26. คุณรสรินทร์ ภูฆัง | 061-416-98XX
 27. คุณสุดา เกิดโต | 089-814-42XX
 28. คุณชนกนันท์ บุญทน |091-698-81XX
 29. คุณเฉลิมพร เบ็ญจคุ้ม | 085-971-55XX
 30. คุณกัลยากรส์ ปฐมสิรโรจณ์ | 096-964-16XX
 31. คุณศิรินทร ทองสุก | 092-589-95XX
 32. คุณศศิธร พฤทธิพงษ์พัฒน์ | 080-545-65XX
 33. คุณDuraiya Lanui | 086-966-18XX
 34. คุณนิสา แก้วศรี |087-718-69XX
 35. คุณณัฐรินทร์ วงศ์มณีวรรณ | 064-994-49XX
 36. คุณกัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ | 098-526-61XX
 37. คุณอรพินท์ ทองคำ | 094-682-61XX
 38. คุณชำนาญพล หาญพิริยะกุล | 099-090-50XX
 39. คุณปริณาห์ ไร้ท์ | 089-925-61XX
 40. คุณกตัญญู ใจชื้น | 089-700-60XX
 41. คุณณัฐพล วิญญูเสาวลักษณ์ | 087-175-77XX
 42. คุณนริศรา บรรจงปรุ | 089-889-80XX
 43. คุณจักรกฤช ศิริวัฒนกุล | 081-557-70XX
 44. คุณโปรดปราน​ ชูจิตร | 084-751-58XX
 45. คุณกุลจิรา ทองเย็น | 098-719-92XX
 46. คุณปิยะธิดา ทีคะสุข | 063-664-14XX
 47. คุณหนี่งหทัย รามนาถ์ | 082-698-05XX
 48. คุณขนิษฐา วัฒนพันธ์พิทักษ์ | 087-016-37XX
 49. คุณพิชญาภัค หอมนาน | 086-367-98XX
 50. คุณยมลพร จงยิ่งศิริ | 097-335-66XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 17 เม.ย. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 17-24 เม.ย. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • ตั๋วชมภาพยนตร์หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *