News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 8

ประกาศผล ครั้งที่ 4 Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 24 เมษายน 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณพรกมณ เสวตบุตร | 081-741-65XX
 2. คุณศุภวรรณ ศิริสม | 065-494-96XX
 3. คุณณัฐฐา​รักษ์​ สุรวรงค์ธรรม | 095-569-35XX
 4. คุณวรกร รัตนไชย | 083-073-19XX
 5. คุณชนัญชิดา แก้วชินพร | 064-456-61XX
 6. คุณกฤดา เครือวงษ์ | 062-562-92XX
 7. คุณณัฐมน ลีลาสุขารมย์ | 087-424-01XX
 8. คุณแพนวลี เรืองอยู่ | 094-949-26XX
 9. คุณภีรวัฒน์ เพียรอุตส่าห์ | 085-036-49XX
 10. คุณภัทรวดี สังขอินทร์ | 084-644-77XX
 11. คุณดิศรินทร์ รักชาติ | 087-501-54XX
 12. คุณณัฐชยา ชารีผล | 082-131-99XX
 13. คุณวัฒนาภา ชิวหรัตน์ | 085-324-66XX
 14. คุณชุติพงค์ หิรัญกุล | 098-097-76XX
 15. คุณเสกสรรค์ ปุณณกะศิริกุล | 089-416-98XX
 16. คุณมิ่งยศ สุวรรณพันธ์มณี | 080-569-96XX
 17. คุณพิมพ์ชนก พลเยี่ยม | 087-782-64XX
 18. คุณกนกพร เลิศเดชาภัทร | 085-676-62XX
 19. คุณพัชรินทร์ แซ่เจียง | 081-622-20XX
 20. คุณจิตมณี สุวรรณเดช | 064-762-40XX
 21. คุณจิดาภา ศรีสัมมาชีพ | 092-282-47XX
 22. คุณสุรินทร์ ญาณวิลาศ | 090-939-94XX
 23. คุณวัลภา ดุษณีธรรม |  087-588-39XX
 24. คุณจิดาภา มะกรูดอินทร์ | 089-146-69XX
 25. คุณญานิกา มณฑีรรัตน์ | 083-157-65XX
 26. คุณเรณู ธีระวรัญญู | 089-051-95XX
 27. คุณพัณณ์ชิตา ธราดลศิริฐิติกุล |086-826-64XX
 28. คุณอัญชัญ เนตรแสงศรี | 089-220-68XX
 29. คุณดวงกมล สัมมาธนะ | 096-909-22XX
 30. คุณศตพร คุณาพิสิฐกุล | 086-943-31XX
 31. คุณชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์ | 085-992-44XX
 32. คุณRatika Lorcharoenphon | 091-874-77XX
 33. คุณบุศรินทร์ จงอยู่สุขสันต์ | 061-556-42XX
 34. คุณทิตติพร มูลทองโร่ย | 087-825-24XX
 35. คุณสุนทราพร คล้ายยา | 089-010-50XX
 36. คุณปิยะมาศ เดชจริยาวัฒน์ | 089-002-42XX
 37. คุณพัชรีพร คำหรัด | 063-057-61XX
 38. คุณปรินทร์ เล้าแสงฟ้า | 085-141-69XX
 39. คุณชัยวิทย์ อัศวรุจิุล | 081-828-10XX
 40. คุณสุมาลี วิทยถาวรวงศ์ | 082-475-03XX
 41. คุณปวริษา พัฒนโก | 061-154-49XX
 42. คุณศุภชาดา สรวิสูตรธร | 081-346-81XX
 43. คุณChineekarn Viriyachaiporn | 089-811-36XX
 44. คุณNujjarin Kumvangsung | 097-445-64XX
 45. คุณธนันณัฏฐ์ เพชรเมือง |092-092-36XX
 46. คุณวริยา พื้นงาม | 081-766-13XX
 47. คุณนายณัฐพงษ์ เฮ่ประโคน | 085-493-30XX
 48. คุณอรจิรา เกษโกวิท | 091-728-55XX
 49. คุณกฤตยา อุไรเวโรจนากร | 085-324-85XX
 50. คุณอมร มธุรพจนากุล | 099-330-25XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 24 เม.ย. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563  เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • ตั๋วชมภาพยนตร์หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *