News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ประกาศผล ครั้งที่ 3 Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 20 มีนาคม 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณกรรณิการ์ ชาติไทย | 099-154-81XX
 2. คุณศุทธหทัย จิตรวิกรานต์ | 096-462-96XX
 3. คุณชนิดา ดีพานิช | 081-433-56XX
 4. คุณสุวภัทร ชูกุล | 061-442-36XX
 5. คุณทฤฒมน เลิศวรายุทธ์ | 062-365-29XX
 6. คุณจุติมา สวยสำอางค์ | 081-850-81XX
 7. คุณฐานันดร์ โต๊ะถม | 081-595-56XX
 8. คุณธันย์ภัคนันท์ กานุสนธิ์ | 089-650-59XX
 9. คุณอรอนงค์ อริยกุศลสุทธิ | 097-952-46XX
 10. คุณกมลนาถ อิ่มวิเศษ | 064-994-90XX
 11. คุณวิโรจน์ หาญสำฤทธิ์ผล | 081-815-69XX
 12. คุณลลิตา สวนสุวรรณ | 098-263-99XX
 13. คุณวรรณา กิติแก้วทวีเสริฐ | 087-507-18XX
 14. คุณจันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ | 062-405-14XX
 15. คุณนันท์นภัส ภักดีศิริพงศ์ | 086-887-98XX
 16. คุณชณิกา หล่อเจริญผล | 085-825-98XX
 17. คุณชัชชัย จิรูปถัมภ์ | 085-995-29XX
 18. คุณวรนารถ อำไพ | 089-890-96XX
 19. คุณนพสรณ์ พรทวีวัฒน์ | 081-911-66XX
 20. คุณสุพรรษา นิลพัฒน์ | 065-685-93XX
 21. คุณภัทราภรณ์ ลมมาลี | 081-911-64XX
 22. คุณชินพัฒน์ ขาวแก้ว | 087-365-93XX
 23. คุณอยุธยา นาทะสิริ | 085-042-76XX
 24. คุณภัทรียา พลประจักษ์ | 089-991-79XX
 25. คุณกนกวรรณ โพธิ์ไทร | 096-995-92XX
 26. คุณอัศพล ไกรสิงห์สมนึก | 086-577-16XX
 27. คุณสุดารัตน์ มหตระกูลรังษี | 084-930-75XX
 28. คุณธิชา​ธร​ รักษ์​สุร​วงศา​ | 087-471-80XX
 29. คุณกฤติญา สุรพักตร์ภิญโญ | 092-651-56XX
 30. คุณธนวัต ประวีณานนท์ | 084-888-18XX
 31. คุณวรวรรณ สุขใส | 080-139-16XX
 32. คุณWanarat Panitanthum | 088-871-18XX
 33. คุณพงศ์จิฏฏา ภูวธนฤทธิกูล | 094-334-23XX
 34. คุณWisitsak Charoensuk | 081-985-14XX
 35. คุณอลงกร กำชัยสิทธิพล | 099-151-53XX
 36. คุณปีย์กมล ตัณฑโอภาส | 081-936-24XX
 37. คุณอยุธยา นาทะสิริ | 085-042-76XX
 38. คุณวรินทร สัณฑมาศ | 095-185-37XX
 39. คุณพงษ์สุดา ภัสสรมณี | 062-294-29XX
 40. คุณนฤมล พลเจริญพรชัย | 088-009-41XX
 41. คุณวริศรา แก้วร่วมวงศ์ | 087-304-22XX
 42. คุณวิทยา แต่งสุวรรณ์ | 081-551-77XX
 43. คุณนานบุญญฤทธิ์ กรสิทธิกุล | 081-654-61XX
 44. คุณศรราม สูงเนิน | 086-832-57XX
 45. คุณพิชิดา ทาเขียววงศ์ | 085-812-77XX
 46. คุณสุภาพร พิพัฒน์พิมพา | 064-153-56XX
 47. คุณนายปิยณัฐ ประโยชน์อมรกุล | 090-961-54XX
 48. คุณเมธพร เธียรมนตรี | 089-129-98XX
 49. คุณศิรินทรา วงศ์ชาลี | 089-577-84XX
 50. คุณนฤเบศน์ มีสวัสดิ์ | 090-021-12XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 มี.ค. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 63 –  26 มี.ค. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • ตั๋วชมภาพยนตร์หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *