News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6

ประกาศผล ครั้งที่ 4 Bewell

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์

วันที่ 10 เมษายน 2563

50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง

 1. คุณมฆวัน ภิรมย์ปาน | 087-678-64XX
 2. คุณศุภราภรณ์ วัฒนเจริญชัย | 092-151-85XX
 3. คุณนารถนลิน ธีรชัย | 086-374-53XX
 4. คุณกันยา ตั้งสุวรรณ | 064-448-97XX
 5. คุณวรวรรณ สุขใส | 080-139-16XX
 6. คุณธนภูมิ เมธาวิกุล | 087-345-33XX
 7. คุณกรรภิรมย์ สังขวาสี | 086-756-58XX
 8. คุณลักขณา ฤกษ์เกษม | 063-583-53XX
 9. คุณณัฐวุฒิ โกวิทย์ศิริกุล | 099-924-22XX
 10. คุณสรินยา เดชสง | 087-812-43XX
 11. คุณณัฐสิรี ฟูตระกูล | 084-154-54XX
 12. คุณสวรรยา ศิลาเพชร​จรัส​ | 097-123-88XX
 13. คุณมธุรดา พงษ์มาลา | 081-835-66XX
 14. คุณอรกานต์ อิ่มสุทธิ์ | 081-812-58XX
 15. คุณกรัญญ์กรณ์ บุญศรียูวะเวส | 091-514-59XX
 16. คุณจิตรา วจนานวัช | 085-708-71XX
 17. คุณลัดดา บัวสุวรรณ | 094-369-64XX
 18. คุณกิตติพงษ์ ไชยบุญชู | 064-245-96XX
 19. คุณเนธิชชญา พวงประทุม | 094-965-64XX
 20. คุณภานุวัฒน์ คงหนู | 093-526-62XX
 21. คุณอาทิตยา อ่ำพึ่งอาตม์ | 081-811-48XX
 22. คุณพิสิทธิ์ สุขสำราญ | 089-112-25XX
 23. คุณปุริมปรัชญ์ พชระพงศกุล | 089-822-24XX
 24. คุณเบญจมาภรณ์ เนียมขาว | 062-269-32XX
 25. คุณณัฐกิตติ์ วงศ์อนันต์ | 064-219-16XX
 26. คุณหทัยกานต์ วิบูลย์วิริยะสกุล | 087-365-66XX
 27. คุณชีวรัตน์ รู้คงประเสริฐ | 083-926-15XX
 28. คุณณปภัช คมวุฒิชัย | 085-823-12XX
 29. คุณทิพวรรณ สุนิลหงษ์ | 081-288-56XX
 30. คุณธนิฎฐา วิชา | 065-953-82XX
 31. คุณจารณ โพธิพงศา | 064-043-00XX
 32. คุณตติยา กล่ำกองกูล | 083-025-44XX
 33. คุณอรทัย กลิ่นโสภณ | 081-972-48XX
 34. คุณคณิศร ทองสำราญ | 095-446-46XX
 35. คุณบัวแก้ว พลศักขวา | 080-515-51XX
 36. คุณดุษณี สุขเจริญ | 086-988-32XX
 37. คุณวัฒนาพร เอื้อกิตติโรจน์ | 061-441-92XX
 38. คุณณัฐธิยา อริยานนท์ | 087-186-82XX
 39. คุณพัชชิตา ฤทธิวงษ์ | 063-421-42XX
 40. คุณทินประภา แสนซื่อ | 085-962-62XX
 41. คุณวิไลวรรณ คำแดงไสย์ | 089-073-11XX
 42. คุณณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล | 081-553-86XX
 43. คุณวชิราภรณ์ แสงทอง | 092-695-66XX
 44. คุณนฤมล ตาติดอินทร์ | 092-265-46XX
 45. คุณเมนิสา อร่ามรุ่งโรจน์ | 094-484-70XX
 46. คุณกรณ์เอกรัฐ มาดาเมนทร์ | 086-375-35XX
 47. คุณสุภัสรีญา บรรเทา | 061-659-29XX
 48. คุณปรีชา บุญประสิทธิ์ผล | 081-402-78XX
 49. คุณสลิลทิพย์ เจริญพงศ์ | 083-133-83XX
 50. คุณกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ | 087-794-32XX

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 เม.ย. 63
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย. 63 เท่านั้น หากไม่มีการติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ
 • ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่ Line @Bewell
 • ตั๋วชมภาพยนตร์หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อไขการรับรางวัล 

 1. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงพร้อมใบเสร็จที่ตรงกับเลขที่ใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 3. กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลพร้อมใบเสร็จที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย
 4. พนักงานบริษัท ดิจิตอล คอมเมิร์ซ จำกัด รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. ตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ผู้โชคดี 1ท่าน/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน/ 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ หรือ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการรางวัลนี้ทุกประการ
 8. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *